ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ / ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών τριών (3) ερευνών για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ), στο πλαίσιο συμμετοχής της ως  Φορέας Υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της Ικανότητας των Συνδικαλιστικών  Στελεχών για Αναβάθμιση του Κοινωνικού Διαλόγου», επιθυμεί να αγοράσει υπηρεσίες για τρείς (3) έρευνες αγοράς για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Οι πιο πάνω έρευνες αποτελούν τον 7ο τομέα δράσης του ευρύτερου έργου «Capacity Building of Trade Unions for Social Dialogue Improvement» κατόπιν σχετικής πρότασης της ΣΕΚ, για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 μέσω του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Η αγορά εργασίας αλλάζει συνεχώς με πολύ έντονους ρυθμούς. Το ίδιο  αλλάζουν και οι ανάγκες των εργαζομένων αλλά και οι απαιτήσεις των εργοδοτών και για το λόγο αυτό χρειάζεται μία συνεχείς παρακολούθηση όλων των εξελίξεων, αλλά κυρίως χρειάζεται η μελέτη για την εξέλιξη της αγοράς εργασίας μελλοντικά, ούτως ώστε να προωθηθούν έγκαιρα πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν αυτές τις αλλαγές και θα ανταποκρίνονται στις μελλοντικές απαιτήσεις σε επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν τρείς (3) έρευνες αγοράς τόσο σε  επίπεδο γενικού πληθυσμού, όσο και σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, εστιάζοντας σε πλήρη δημογραφική ανάλυση.

Οι έρευνες θα επικεντρωθούν στους ακόλουθους τομείς:

«Ασφάλεια και Υγεία» εντοπίζοντας στοιχεία που αφορούν την σωστή ενημέρωση ή γνώση των προνοιών των σχετικών νομοθεσιών και της εφαρμογής τους σε επιχειρησιακό επίπεδο.

«Επίπεδα Μισθών» (σε συνάρτηση με την εισαγωγή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού από 1/1/2023) και την επίδραση τους στους εργαζόμενους, στις επιχειρήσεις και στην οικονομία και επιπρόσθετα σε σχέση με τις αποκλίσεις από το όριο φτώχειας και την ποιότητα ζωής.

«Εργασιακός Εκφοβισμός και παρενόχληση» στους χώρους εργασίας και η επίδραση που προκαλείται στα θέματα ασφάλειας και υγείας, παραγωγικότητας, προοπτικών ανέλιξης και εξέλιξης στην απασχόληση.

Η έρευνες θα περιλαμβάνουν τόσο ποσοτική, όσο και ποιοτική μελέτη, αναλύοντας τα ευρήματα με ουσιαστική τεκμηρίωση και στατιστική επεξεργασία, αλλά και παρουσίαση πρωτογενών στοιχείων στη βάση των ερευνητικών στόχων.

Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους με βάση τα πιο κάτω επίσημα έγγραφα, επιλέγοντας τους σχετικούς συνδέσμους (links). «Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με την συγχρηματοδότηση της ΕΕ.»