ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η ΣΕΚ έχει συστήσει σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία: “Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ)”.  Το σωματείο ενεγράφη στις 20 Δεκεμβρίου 2004 στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων και έχει αριθμό μητρώου 2744.

Οι σκοποί του Σωματείου, όπως αναφέρονται στο καταστατικό είναι οι εξής:

  • Η προώθηση των συμφερόντων των εργαζομένων ως καταναλωτών.
  • Η συμμετοχή σε θεσμικά όργανα που ασχολούνται με θέματα καταναλωτών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
  • Η διεξαγωγή σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων επιμορφωτικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων.
  • Η συλλογή πληροφοριών που αφορούν τους καταναλωτές και η επεξεργασία τους για χρησιμοποίηση τους από την Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου τις οργανώσεις, τα μέλη της και τους εργαζομένους.

Διοίκηση:

Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από έξι μέλη, τον Γραμματέα, τον ταμία και τέσσερα μέλη.  Ο Γραμματέας του Σωματείου ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου, τα δε υπόλοιπα μέλη είναι οι Επαρχιακοί Οργανωτικοί.

Με βάση το καταστατικό συστήνονται Επαρχιακές Επιτροπές στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου.  Οι Επαρχιακές Επιτροπές έχουν σαν σκοπό την επιμέλεια όλων των υποθέσεων του Σωματείου στην επαρχία για την οποία συστήνονται, πάντοτε όμως κάτω από τον έλεγχο και την διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη, δηλαδή τον Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γραμματέα, και τρία μέλη τα οποία εκλέγονται σε επαρχιακές συνελεύσεις των μελών του Σωματείου.