ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέσα από την πάροδο του χρόνο και μέσα από τις διεκδικήσεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει επιτευχθεί η διαμόρφωση ενός νομοθετικού πλαισίου που συνθέτει το εργατικό δίκαιο.

Παράλληλα σε σημαντικό βαθμό η επίλυση των εργατικών διαφορών στον ιδιωτικό τομέα, ρυθμίζεται μέσα από τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων που έχει συμφωνηθεί το 1977 μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων, και ο οποίος λειτουργεί αποτελεσματικά μέχρι σήμερα.

Οι πιο κάτω νομοθεσίες αφορούν το εργατικό δίκαιο στην Κύπρο:

 • Νόμος Περί Προστασίας των μισθών
 • Περί Ενημέρωση των Εργοδοτουμένων Νόμος
 • Νόμος για τη Μερική Απασχόληση
 • Νόμος Περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών
 • Νόμος για την Ίση Αμοιβή
 • Νόμος για τις Ομαδικές Απολύσεις
 • Νόμος Περί Τερματισμού Απασχολήσεως
 • Νόμος για την Προστασία της Μητρότητας
 • Ο Περί Ετησίων Αδειών Νόμος
 • Νόμος για το Δικαίωμα Οργάνωσης και Συλλογικής Διαπραγμάτευσης
 • Νόμος για Συνδικαλιστική Ελευθερία
 • Νόμος για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας
 • Νόμος Περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας
 • Ο Περί Μεταβίβασης Επιχειρήσεων Νόμος
 • Ο Περί Ωρών Απασχολήσεως Νόμος
 • Νόμος Περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου
 • Νόμος Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • Νόμος Περί της Αναγνώρισης της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης
 • Νόμος περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων
 • Νόμος περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών
 • Νόμος περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής
 • Οι περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία Κανονισμοί

Περισσότερες πληροφορίες και το περιεχόμενο των νομοθεσιών, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/home/home?Openform