Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΣΕΚ

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΣΕΚ, έχει ως στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων τα οποία βασίζονται στους άξονες πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των προτεραιοτήτων που θέτει η ΣΕΚ σε επίπεδο απασχόλησης, έτσι ώστε να ενισχύσει τη γνώση και την καινοτομία, μέσα από τις στοχευμένες δράσεις που αναπτύσσονται από την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Όραμα του Τμήματος μας, είναι η δέσμευσή στην προώθηση της συνεργασίας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, εστιάζοντας στην προώθηση διασυνοριακών πρωτοβουλιών, στην ενίσχυση διεθνών συνεργασιών και στην ώθηση θετικών αλλαγών.

Το τμήμα μας διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προαγωγή της αποστολής της ΣΕΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα και από την υλοποίηση συνεργασιών με οργανώσεις μέλη της ETUC και άλλων οργανωμένων συνόλων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αποστολή του Τμήματος μας είναι να συμβάλλουμε ενεργά στην επιτυχία των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, διευκολύνοντας στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, διαχειριζόμενοι έργα αποτελεσματικά και εξασφαλίζοντας θετικά αποτελέσματα. Στοχεύουμε να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν επείγουσες και πρωτοπόρες προκλήσεις, προωθούν τις κοινωνικές υποθέσεις και συμβάλλουν στη συνολική ευημερία των εργαζομένων μέσα από την απαιτούμενη και τεκμηριωμένη διεκδίκηση.

Κύριοι τομείς επικέντρωσης:

  • Στρατηγικές συνεργασίες: Δημιουργούμε και διατηρούμε συνεργασίες με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και κοινωνικούς εταίρους, οργανισμούς, ιδρύματα, ΜΚΟ, και ενδιαφερόμενα μέρη σε όλη την Ευρώπη, δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργασίας που ενισχύει τον αντίκτυπο των προγραμμάτων μας.
  • Διαχείριση έργων: Η ομάδα μας είναι αφοσιωμένη στην άψογη εκτέλεση έργων, από τη σύλληψη μέχρι την ολοκλήρωση, εξασφαλίζοντας ότι κάθε πρωτοβουλία συμφωνεί με τους στόχους μας και παρέχει συγκεκριμένα αποτελέσματα.
  • Χρηματοδότηση: Ενεργά αναζητούμε και διασφαλίζουμε ευκαιρίες χρηματοδότησης για την υποστήριξη καινοτόμων έργων που συμφωνούν με την αποστολή μας και συμβάλλουν στην προαγωγή των δράσεων της ΣΕΚ.