ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

Tο Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ (ΤΠΕΜ ΣΕΚ) ιδρύθηκε το 1963 και είναι το μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό πολυεπιχειρησιακό Ταμείο Προνοίας της Κύπρου.

Στο ΤΠΕΜ ΣΕΚ συμμετέχουν σήμερα πέραν των 600 εργοδοτών που προέρχονται από όλο το φάσμα της Κυπριακής Οικονομίας, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.Tο Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ (ΤΠΕΜ ΣΕΚ) ιδρύθηκε το 1963 και είναι το μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό πολυεπιχειρησιακό Ταμείο Προνοίας της Κύπρου.

Η διαχείριση του Ταμείου γίνεται από διευρυμένη 15μελή Διαχειριστική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν πρόσωπα που είναι και τα ίδια μέλη του Ταμείου, με γνώσεις και μεγάλη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης Ταμείων Προνοίας.

Το ύψος των συνεισφορών που καταβάλλονται στο Ταμείο, καθορίζεται από την πρόνοια της συλλογικής σύμβασης που ισχύει σε κάθε εργοδότη/επιχείρηση ξεχωριστά.

Διακυβέρνηση / Εποπτεία

Η διακυβέρνηση του Ταμείου γίνεται από  15μελή Διαχειριστική Επιτροπή η οποία αποτελείται από πρόσωπα  που έχουν εμπειρία και γνώσεις σε θέματα διαχείρισης ταμείων προνοίας.

Η λειτουργία του Ταμείου διενεργείται σε πλήρη επαγγελματική βάση σύμφωνα με όλες τις διατάξεις της Νομοθεσίας και των σχετικών Οδηγιών.  Στο Ταμείο λειτουργούν  ανεξάρτητες  μονάδες εσωτερικού ελέγχου και  διαχείρισης κινδύνων όπως αυτό καθορίζεται από τον Νόμο. 

Το Ταμείο εποπτεύεται τόσο από τον εθνικό εποπτικό μηχανισμό  (Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών  Συνταξιοδοτικών Παροχών)  όσο και από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό (EIOPA) ο οποίος αξιολογεί κάθε χρόνο το Ταμείο μας μέσω ειδικών “stress tests”,  με θετικά πάντοτε αποτελέσματα για το Ταμείο μας.

Επενδύσεις – Σύμβουλοι επενδύσεων

Οι επενδύσεις του Ταμείου γίνονται από επαγγελματίες Σύμβουλους οι οποίοι έχουν την γνώση και την εμπειρία στην διενέργεια επενδύσεων, πάντοτε μετά από προσεκτική ανάλυση και αξιολόγηση των προσφερόμενων επιλογών και επενδυτικών κινδύνων. Οι Σύμβουλοι έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν καθημερινά τις αγορές καθώς και την απόδοση των επενδύσεων, έτσι που να διασφαλίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα συμφέροντα του Ταμείου.

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου σε συνεργασία με τους Επενδυτικούς της Συμβούλους δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της διασποράς του Ταμείου με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και περιορισμό των επενδυτικών κινδύνων.

Λόγω της πολιτικής χαμηλού ρίσκου το μεγαλύτερο ποσοστό κεφαλαίων του Ταμείου επενδύεται σε ομόλογα, ή αμοιβαία κεφάλαια που η σύνθεση τους αφορά κρατικά και εταιρικά ομόλογα.

Πολιτική Επενδύσεων

Διαχρονικά το Ταμείο επέλεξε να εφαρμόζει πολιτική χαμηλού ρίσκου η οποία εμπειρικά έχει αποδειχθεί ότι προστατεύει πιο αποτελεσματικά τα ωφελήματα των μελών του.

Από το 1963  μέχρι σήμερα, περιλαμβανομένης και της περιόδου της οικονομικής κρίσης του 2013,  το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, ποτέ δεν απέδωσε αρνητικό επιτόκιο προς τα μέλη του. 

Στόχος του Ταμείου είναι να δίνει αποδόσεις που να καλύπτουν τουλάχιστον τον πληθωρισμό και να διασφαλίζει για το κάθε μέλος, κατά την αποχώρηση ή αφυπηρέτηση του από την εργασία του,  την ακεραιότητα των ωφελημάτων του.

Η πολιτική του Ταμείου καταγράφεται στη Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (ΔΑΕΠ) η οποία αφού συμφωνηθεί με τους Συμβούλους, εγκρίνεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή και υποβάλλεται στον Έφορο των ΙΕΣΠ.

Διαχειριστικά Έξοδα

Το  Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, σε αντίθεση με τους ιδιωτικούς και ασφαλιστικούς οργανισμούς που λειτουργούν Ταμεία Προνοίας στην Κύπρο, είναι ένα μη κερδοσκοπικό Ταμείο και το σύνολο των αποδόσεων του, μετά την αφαίρεση των λειτουργικών του εξόδων, κατανέμεται στα μέλη.  Το διαχειριστικό κόστος του Ταμείου κυμαίνεται τα τελευταία χρόνια γύρω στο 0,50%.

Το Ταμείο σε καμιά περίπτωση δεν επιβάλλει πρόσθετες επιβαρύνσεις προς τα μέλη για την τήρηση των λογαριασμών, είτε παροχή δανείων ή για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες προσφέρει.

Πληροφόρηση και Υπηρεσίες στα μέλη

Το Ταμείο  διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των μελών του. Παρέχεται προσωπικός κωδικός αριθμός για πρόσβαση μέσω διαδικτύου  στον προσωπικό τους λογαριασμό, καθώς και ενημέρωση για το ποσό δανείου που δικαιούνται, το υπόλοιπο δανείου κ.α.

Επιπρόσθετα όλος ο μηχανισμός της ΣΕΚ τόσο στα επαρχιακά όσο και στα κεντρικά γραφεία βρίσκεται στη διάθεση των μελών του Ταμείου για να τους παρέχουν πληροφόρηση και οποιαδήποτε άλλη εξυπηρέτηση αφορά το Ταμείο.

Δάνεια

Το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ παρέχει δάνεια προς τα μέλη με βάση τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, για σκοπούς υγείας, εκπαίδευσης και στέγασης.

Η Επιτροπή Δανείων συνεδριάζει μια φορά την εβδομάδα και ανταποκρίνεται χωρίς  καμιά καθυστέρηση στις αιτήσεις των μελών. Το επιτόκιο δανεισμού είναι στο 2%,  στο εκάστοτε υπόλοιπο του δανείου.