Πολιτική Επενδύσεων

Διαχρονικά το Ταμείο επέλεξε να εφαρμόζει πολιτική χαμηλού ρίσκου η οποία εμπειρικά έχει αποδειχθεί ότι προστατεύει πιο αποτελεσματικά τα ωφελήματα των μελών του.

Από το 1963  μέχρι σήμερα, περιλαμβανομένης και της περιόδου της οικονομικής κρίσης του 2013,  το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, ποτέ δεν απέδωσε αρνητικό επιτόκιο προς τα μέλη του. 

Στόχος του Ταμείου είναι να δίνει αποδόσεις που να καλύπτουν τουλάχιστον τον πληθωρισμό και να διασφαλίζει για το κάθε μέλος, κατά την αποχώρηση ή αφυπηρέτηση του από την εργασία του,  την ακεραιότητα των ωφελημάτων του.

Η πολιτική του Ταμείου καταγράφεται στη Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (ΔΑΕΠ) η οποία αφού συμφωνηθεί με τους Συμβούλους, εγκρίνεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή και υποβάλλεται στον Έφορο των ΙΕΣΠ.