Επενδύσεις – Σύμβουλοι επενδύσεων

Οι επενδύσεις του Ταμείου γίνονται από επαγγελματίες Σύμβουλους οι οποίοι έχουν την γνώση και την εμπειρία στην διενέργεια επενδύσεων, πάντοτε μετά από προσεκτική ανάλυση και αξιολόγηση των προσφερόμενων επιλογών και επενδυτικών κινδύνων. Οι Σύμβουλοι έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν καθημερινά τις αγορές καθώς και την απόδοση των επενδύσεων, έτσι που να διασφαλίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα συμφέροντα του Ταμείου.

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου σε συνεργασία με τους Επενδυτικούς της Συμβούλους δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της διασποράς του Ταμείου με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και περιορισμό των επενδυτικών κινδύνων.

Λόγω της πολιτικής χαμηλού ρίσκου το μεγαλύτερο ποσοστό κεφαλαίων του Ταμείου επενδύεται σε ομόλογα, ή αμοιβαία κεφάλαια που η σύνθεση τους αφορά κρατικά και εταιρικά ομόλογα.