Διακυβέρνηση / Εποπτεία

Η διακυβέρνηση του Ταμείου γίνεται από  15μελή Διαχειριστική Επιτροπή η οποία αποτελείται από πρόσωπα  που έχουν εμπειρία και γνώσεις σε θέματα διαχείρισης ταμείων προνοίας.

Η λειτουργία του Ταμείου διενεργείται σε πλήρη επαγγελματική βάση σύμφωνα με όλες τις διατάξεις της Νομοθεσίας και των σχετικών Οδηγιών.  Στο Ταμείο λειτουργούν  ανεξάρτητες  μονάδες εσωτερικού ελέγχου και  διαχείρισης κινδύνων όπως αυτό καθορίζεται από τον Νόμο. 

Το Ταμείο εποπτεύεται τόσο από τον εθνικό εποπτικό μηχανισμό  (Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών  Συνταξιοδοτικών Παροχών)  όσο και από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό (EIOPA) ο οποίος αξιολογεί κάθε χρόνο το Ταμείο μας μέσω ειδικών “stress tests”,  με θετικά πάντοτε αποτελέσματα για το Ταμείο μας.