Διαχειριστικά Έξοδα

Το  Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, σε αντίθεση με τους ιδιωτικούς και ασφαλιστικούς οργανισμούς που λειτουργούν Ταμεία Προνοίας στην Κύπρο, είναι ένα μη κερδοσκοπικό Ταμείο και το σύνολο των αποδόσεων του, μετά την αφαίρεση των λειτουργικών του εξόδων, κατανέμεται στα μέλη.  Το διαχειριστικό κόστος του Ταμείου κυμαίνεται τα τελευταία χρόνια γύρω στο 0,50%.

Το Ταμείο σε καμιά περίπτωση δεν επιβάλλει πρόσθετες επιβαρύνσεις προς τα μέλη για την τήρηση των λογαριασμών, είτε παροχή δανείων ή για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες προσφέρει.