Δάνεια

Το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ παρέχει δάνεια προς τα μέλη με βάση τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, για σκοπούς υγείας, εκπαίδευσης και στέγασης.

Η Επιτροπή Δανείων συνεδριάζει μια φορά την εβδομάδα και ανταποκρίνεται χωρίς  καμιά καθυστέρηση στις αιτήσεις των μελών. Το επιτόκιο δανεισμού είναι στο 1.50%,  στο εκάστοτε υπόλοιπο του δανείου.