Ώρα έργων για τα καυτά εργασιακά ζητήματα

Ώρα έργων για τα καυτά εργασιακά ζητήματα

Τα κυριότερα ανοικτά εργασιακά ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τύχουν διαχείρισης από την παρούσα κυβέρνηση με πολύ προσοχή και προπάντων με αγαστή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Παρά το γεγονός πως η κυπριακή οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα στους εξωτερικούς κραδασμούς και το δημοσιονομικό πλεόνασμα της κυβέρνησης διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, εντούτοις είναι σημαντικό όπως η κυβέρνηση προχωρήσει στην
υλοποίηση πολιτικών οι οποίες θα δώσουν λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των εργαζομένων.

Ως εκ τούτου η ΣΕΚ θεωρεί σημαντικό όπως η κυβέρνηση κατευθύνει τις προσπάθειες
της και αναλάβει δράσεις:

  • Στο ζήτημα της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων στη βάση και της ευρωπαϊκής οδηγίας, με στόχο να καλύπτεται τουλάχιστον το 80% των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο μόνο το 43% των εργαζομένων καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις. Η κυβέρνηση στη βάση και των οδηγιών της Ε.Ε θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να εκπονήσει ένα Σχέδιο Δράσης ώστε να χαράξει στρατηγική υλοποίησης του πιο πάνω στόχου.
  • Στο πρόβλημα της στέγασης εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για τους νέους μας. Η κυβέρνηση θα πρέπει να εξεύρει τους τρόπους μέσα από τους οποίους θα προχωρήσει στη σύσταση του Ενιαίου Φορέα Στέγασης, κάτι που ήταν άλλωστε και προεκλογική της δέσμευση.
  • Σε σχέση με το ζήτημα των μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη βάση
    μιας συνολικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος αλλά και της φορολογικής μεταρρύθμισης για ομαλή μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη. Η ΣΕΚ δεν κρύβει τον προβληματισμό της από το γεγονός ότι στην περίπτωση της φορολογικής μεταρρύθμισης και
    της πράσινης μετάβασης, δεν έχει διεξαχθεί ουσιαστικός πολιτικός και κοινωνικός διάλογος
    με ορατό τον κίνδυνο το βάρος από τον φόρο άνθρακα να επωμιστούν τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Την ίδια ώρα τα αντισταθμιστικά μέτρα για την πράσινη μετάβαση ακόμα μελετώνται από την κυβέρνηση.
  • Σε ότι αφορά το θέμα του μηχανισμού καταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), η παρούσα κυβέρνηση θα κριθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό να γνωρίζει η κυβέρνηση πως τυχόν αλλοίωση της φιλοσοφίας του θεσμού της ΑΤΑ, θα πλήξει την αγοραστική δύναμη χιλιάδων εργαζομένων. Αυτό θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη ανισορροπία προς όφελος της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και με κόστος τους μισθωτούς. Η ΣΕΚ διαχρονικά πορεύτηκε με ανεξαρτησία θέσεων πολιτικής και αυτό θα συνεχίσει να πράττει με αποκλειστικό γνώμονα τα συμφέροντα των εργαζομένων. Γι’αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές πολιτικές οι οποίες υποβαθμίζουν τον κοινωνικό διάλογο και τις εργασιακές σχέσεις ενώ διαβρώνουν και την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και τα δικαιώματα τους.