Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η αποστολή της ΣΕΚ εστιάζεται στην προστασία των εργαζομένων και της προώθησης κοινωνικοοικονομικών πολιτικών που βελτιώνουν τη θέση των εργαζομένων αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αποστολή της ΣΕΚ διαμορφώνεται στους πιο κάτω άξονες:

  • Οργάνωση μελών ως μέλη της ΣΕΚ (συνταγματικό και νομοθετικό δικαίωμα),
  • Συνομολόγηση Συλλογικών Συμβάσεων που διέπουν του όρους απασχόλησης των εργαζομένων σε κάθε επιχείρηση/οργανισμό,
  • Βελτίωση μισθών και άλλων ωφελημάτων,
  • Προώθηση κοινωνικής πολιτικής,
  • Προώθηση της ισότητας στην απασχόληση και στην κοινωνία, όπως επίσης και καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης,
  • Επίλυση εργατικών προβλημάτων,
  • Προώθηση όλων των θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων,
  • Αντιμετώπιση κάθε μορφής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας,
  • Προώθηση και αναβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου,
  • Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και της κοινωνίας ευρύτερα.