Κοινή ανακοίνωση Ο.Ι.Υ.Κ. – Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε.Β.Ε.Τ.Τ.Υ.Κ. – Π.Ε.Ο για την αναφερόμενη έλλειψη Νοσηλευτικού και Μαιευτικού δυναμικού στην Κύπρο

Κοινή ανακοίνωση Ο.Ι.Υ.Κ. – Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε.Β.Ε.Τ.Τ.Υ.Κ. – Π.Ε.Ο για την αναφερόμενη έλλειψη Νοσηλευτικού και Μαιευτικού δυναμικού στην Κύπρο

Κοινή ανακοίνωση Ο.Ι.Υ.Κ. – Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε.Β.Ε.Τ.Τ.Υ.Κ. – Π.Ε.Ο για την αναφερόμενη έλλειψη Νοσηλευτικού και Μαιευτικού δυναμικού στην Κύπρο

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ (Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου – ΣΕΚ) και ΠΕΟ (Σ.Ε.Β.Ε.Τ.Τ.Υ.Κ. – Π.Ε.Ο.) οι οποίες εκπροσωπούν νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό στον ιδιωτικό τομέα, εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους η οποία προκύπτει από την αναφερόμενη έλλειψη νοσηλευτικού και μαιευτικού δυναμικού που παρατηρείται τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη.
Οι δύο συντεχνίες θεωρούν πως η επίλυση του προβλήματος της έλλειψης νοσηλευτικού και μαιευτικού δυναμικού μπορεί να μειωθεί δραστικά με στοχευμένα μετρά τα οποία μπορεί να λάβει η πολιτεία, όπως προώθηση του επαγγέλματος στα σχολεία μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά και η παροχή κινήτρων προς μαθητές, φοιτητές αλλά και στα πανεπιστήμια, έτσι ώστε να επιτευχθεί αύξηση του ενδιαφέροντος για σπουδές στους κλάδους της νοσηλευτικής και μαιευτικής.


Παράλληλα η πολιτεία θα πρέπει να προχωρήσει σε ενέργειες για βελτίωση της εικόνας του επαγγέλματος του νοσηλευτή και της μαίας και σεβασμού της επιστημονικής κατάρτισης των νοσηλευτών και των μαιών, λαμβάνοντας μετρά βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της μισθολογικής κλίμακας, καθώς και των άλλων όρων εργοδότησης μέσω συλλογικών συμβάσεων εργοδότησης.
Σε σχέση με την συζήτηση που γίνεται για εισαγωγή νοσηλευτικού προσωπικού από τρίτες χώρες, οι συντεχνίες έχουν κάνει ξεχωριστές συναντήσεις με τον Υπουργό Υγείας στην παρουσία και υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου και έχουν αποστείλει κοινή επιστολή για το θέμα προς τον Υπουργό Υγείας με την οποία τονίζουν δεν θα γίνει αποδεκτή καμία παρέκκλιση από τα προαπαιτούμενα που τίθενται από τη νομοθεσία για εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών. Ειδικά το προαπαιτούμενο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας, να παραμείνει στο επίπεδο γνώσης της όπως αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία, και σημειώνουν οτι η οποιαδήποτε μείωση η απάλειψη του άρθρου της νομοθεσίας που αναφέρεται στο επιπέδου γνώσης της ελληνικής, θα έχει άμεσο αντίκτυπο στο παρεχόμενο επίπεδο νοσηλευτικών υπηρεσιών που παρέχεται από τα νοσηλευτήρια μας. Όπως επίσης δεν θα γίνει αποδεκτή καμία παρέκκλιση από την οδηγία 2005/36/του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Επισημαίνεται επίσης ο ενδεχόμενος κίνδυνος η εγγραφή στο Κυπριακό Μητρώο Νοσηλευτών και Μαιών ατόμων από τρίτες χώρες να λειτουργήσει ως γέφυρα για εγγραφές νοσηλευτών στην Κύπρο με τελικό προορισμό εργασίας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο.Ι.Υ.Κ. – ΣΕΚ και Σ.Ε.Β.Ε.Τ.Τ.Υ.Κ. – ΠΕΟ τονίζουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για παραχώρηση αδειών εργοδότησης νοσηλευτών από Τρίτες Χώρες είναι το νοσοκομείο να έχει υπογεγραμμένη και ανανεωμένη συλλογική σύμβαση εργασίας μετά από το 2023, υπογραμμένη από θεσμικές συντεχνίες (ΣΕΚ και ΠΕΟ), που οι όροι της συμβάσης θα ισχύουν στην ολότητα τους για το σύνολο των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων από τρίτες χώρες.
Οι δύο συντεχνίες στην επιστολή προς τον υπουργό υγείας, τονίζουν την ανάγκη ελέγχου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας όλο το εικοσιτετράωρο, σε σχέση με την τήρηση των προβλεπόμενων αριθμών στελέχωσης των νοσοκομείων με νοσηλευτικό προσωπικό ανά βάρδια, αλλά και των συνθηκών εργασίας στα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια.

Τέλος Ο.Ι.ΥΚ. –Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε.Β.Β.Ε.Τ.Υ.Κ. – Π.Ε.Ο. εκφράζουν την ετοιμότητά μας για να καταθέσουμε εκ νέου λεπτομερώς τις θέσεις και τις προτάσεις μας επί του θέματος.

Λευκωσία 10/7/2024