Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish
Σάββατο, 30 Απριλίου 2022 16:44

Διακήρυξη ΣΕΚ για την Εργατική Πρωτομαγιά

Λίγες μέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου, οι εργαζόμενοι τιμούν την Πρωτομαγιά και τους πρωτεργάτες στη διασφάλιση των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων, στη βάση της αξιοπρέπειας και της ποιότητας στην εργασία. Παράλληλα, η Πρώτη του Μάη αποτελεί μέρα περισυλλογής, αξιολόγησης,επαναστόχευσης και τεκμηρίωσης των διεκδικήσεων για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Οι δύσκολες συγκυρίες που βιώσαμε, στην Κύπρο, στην υπόλοιπη Ε.Ε, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο σε σχέση με την οικονομική κρίση και τις συνεπακόλουθες εξελίξεις, την πανδημία και τις αρνητικές επιδράσεις σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, όπως και η συνεχιζόμενη Ουκρανική κρίση, ως απότοκο της Ρωσικής εισβολής που προσομοιάζει με την Τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο, επιβεβαιώνουν πως χρειάζεται συλλογική προσπάθεια και αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου της τριμερούς συνεργασίας και του κοινωνικού διαλόγου.

Η αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους και η συνειδητή επιλογή, να αποτελούμε μέρος της λύσης, οδήγησαν στη διαχείριση των προβλημάτων και στη στήριξη, μαζί με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους, των εργαζομένων, της απασχόλησης
και της επιχειρηματικότητας, μειώνοντας την ανεργία και δημιουργώντας προοπτικές ανάκαμψης και ανάπτυξης της οικονομίας.

Παράλληλα, καταβάλλεται μία συνεχής και επιτυχής προσπάθεια για βελτίωση των μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων μέσα από την ανανέωση, επέκταση και εδραίωση των συλλογικών συμβάσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στηνενίσχυση των ταμείων προνοίας ως δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών παροχών.

Η ΣΕΚ, ως το μεγαλύτερο κοινωνικό κίνημα στην Κύπρο, δρώντας ανεξάρτητα από κομματικές παρεμβάσεις και δεσμεύσεις, καθαρά, υπεύθυνα, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, αναλαμβάνει την τεράστια ευθύνη για την επίσπευση των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων που επιβάλλεται να γίνουν προς όφελος της κοινωνίας και της ομαλής μετάβασης στη νέα εποχή. Ο ρόλος της Εκτελεστικής και της Νομοθετικής εξουσίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και αναπροσαρμογές για να προχωρήσει η Κύπρος ακόμα πιο μπροστά. Προς αυτή την κατεύθυνση, επιβάλλεται όπως ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, η φορολογική μεταρρύθμιση, στη βάση της πράσινής της διάστασης, όπως επίσης
και αυτή του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην ομαλή εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ως ΣΕΚ θα παρακολουθούμε τη θετική ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, προς όφελος των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην πλήρη αξιοποίηση των παραμέτρων που συνθέτουν το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και πιο συγκεκριμένα, στους τομείς και στις δράσεις που διασυνδέονται με τη δημιουργία και προώθηση αξιοπρεπών και ποιοτικών θέσεων εργασίας, δικαιότερων όρων απασχόλησης, ισορροπημένης, χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικά δίκαιης μετάβασης στη ψηφιακή εποχή,
ισότητας ανάμεσα στα φύλα και συμφιλίωσης ανάμεσα στην οικογένεια και στην εργασία, επιτυχούς διαχείρισης των προκλήσεων που δημιουργούν οι κλιματικές αλλαγές και η επίτευξη των στόχων που συνθέτουν την πράσινη ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καλύτερων επιπέδων ιατρικής φροντίδας και συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία, όπως βέβαια και μεγαλύτερης ισορροπίας στη ζωή των ανθρώπων.

Η συνεχής αυξητική τάση του πληθωρισμού, η επιτεινόμενη ακρίβεια ακόμα και σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, η αισχροκέρδεια και το κόστος αβεβαιότητας ως συνεπακόλουθο και της συνεχιζόμενης Ουκρανικής κρίσης, επιβάλλουν την επίσπευση της λήψης συμπληρωματικών και άμεσων μέτρων, που μαζί με τις σταθερές διεκδικήσεις μπορούν να συνδράμουν στην κοινωνική στήριξη και στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών στη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Στη βάση των πιο πάνω παραδοχών, η ΣΕΚ διεκδικεί:

• Τη θέσπιση του εθνικού κατώτατου μισθού χωρίς καμία καθυστέρηση ή όποια εξωγενή παρέμβαση, χαιρετίζοντας την αταλάντευτη προσήλωση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μελέτες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και οι συστάσεις της Ε.Ε επιβεβαιώνουν πως ο κατώτατος μισθός συμβάλει ανάμεσα σε άλλα, στην αξιοπρέπεια στην εργασία, στην άρση του αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα σε εργαζόμενους και ανάμεσα σε επιχειρήσεις, στη μείωση του έμφυλου χάσματος αμοιβών και των ανισοτήτων, αυξάνει την παραγωγικότητα, ενισχύει τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, ενώ την ίδια στιγμή, δεν επιβαρύνει την απασχόληση, ούτε και επηρεάζει ή απειλεί την κερδοφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, η δημιουργία του μηχανισμού αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος διαβίωσης, τα δεδομένα της αγοράς εργασίας, όπως και μακροοικονομικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής ανάπτυξης και της παραγωγικότητας, βρίσκεται προς την
ορθή κατεύθυνση.

• Την ολοκλήρωση του κοινωνικού διαλόγου για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχουν συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας. Ένα ισορροπημένο και κοινωνικά δίκαιο Συνταξιοδοτικό σύστημα, θα πρέπει να διασφαλίζει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ βασική παράμετρος στη μεταρρυθμιστική διαδικασία, παράλληλα με τη διευθέτηση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12%, θα πρέπει να είναι και η ενίσχυση, η επέκταση και η εδραίωση του Θεσμού των Ταμείων Προνοίας. Ο συνδυασμός των δύο, σε συνάρτηση και με τον καθορισμό ελάχιστης σύνταξης, θα βελτιώσει περαιτέρω τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα και θα περιορίσει τις συνταξιοδοτικές ανομοιομορφίες και ανισότητες.

• Τον εκσυγχρονισμό της στρατηγικής απασχόλησης εργαζομένων από Τρίτες Χώρες, επαναξιολογώντας τις πραγματικές και τεκμηριωμένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στην οικονομία και ιδιαίτερα στην τουριστική βιομηχανία, η οποία ζει υπό την αίρεση των γεωπολιτικών εξελίξεων. Παράλληλα, η απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες, θα πρέπει να βρίσκεται στα πλαίσια των προνοιών των συλλογικών συμβάσεων, έτσι ώστε να αποτρέπεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός, να διασφαλίζεται η σωστή και ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας και να μην χρησιμοποιείται το ξένο εργατικό δυναμικό ως επιλογή εκμετάλλευσης και αύξησης του κέρδους των επιχειρήσεων.

• Την πλήρη επαναφορά της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), στη βάση της πραγματικής της φιλοσοφίας για ανάκτηση της αγοραστικής αξίας των μισθών, στηρίζοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση και την πραγματική οικονομία και παραχωρώντας την καθολικά σε όλους τους εργαζόμενους.

• Την έναρξη ενός δομημένου και στοχευμένου κοινωνικού διαλόγου, από το Υπουργείο Οικονομικών, για τη συνολική μεταρρύθμιση του Φορολογικού συστήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη και στη φορολόγηση της ρύπανσης με ταυτόχρονη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας. Η πάταξη της φοροδιαφυγής και η αύξηση της εισπραξιμότητας του κράτους, θα πρέπει να βρίσκονται ψηλά στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης. Η αποσπασματική προσέγγιση που επιχειρείται αυτή τη στιγμή, με αφορμή την υποχρέωση για αύξηση τουεταιρικού φόρου, είναι επικίνδυνη και μπορεί να δημιουργήσει αρνητικές εξελίξεις και στρεβλώσεις στην
προσπάθεια για ένα κοινωνικά δικαιότερο φορολογικό σύστημα.

• Την εντατικοποίηση των ελέγχων από τις Υπηρεσίες του κράτους, σε όλο το φάσμα της αγοράς, για να συγκρατηθούν και περιοριστούν φαινόμενα ακρίβειας και αισχροκέρδειας. Ταυτόχρονα, πρέπει να τεθεί πλαφόν από την κυβέρνηση στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών καυσίμων και να βρεθεί η νομοθετική διευθέτηση για συγκράτηση των απαράδεκτων και αυθαίρετων τραπεζικών χρεώσεων.

• Την προστασία του Γενικού Συστήματος Υγείας το οποίο χρήζει συνεχούς στήριξης και όχι υπόσκαψης, προστατεύοντας τον μονοασφαλιστικό του χαρακτήρα, μέσα και από τη συνεργασία όλων των δυνάμεων για την ενίσχυσή του και την ποιοτική βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών και αντιμετώπιση των καταχρήσεων που παρατηρούνται. Διευκρινίζεται σαφώς όμως πως, δεν θα επιτραπεί σε κανένα να εκμεταλλευτεί τα προβλήματα για να προσπαθήσει να πλήξει τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ και τα συμφέροντα της ίδιας της κοινωνίας, της οποίας αποτελεί κατάκτηση και περιουσιακό στοιχείο.

• Την πλήρη εφαρμογή των προνοιών που συνθέτουν τη Στρατηγική Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφαλούς εργασίας, για περιορισμό και αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

• Την εφαρμογή στην πράξη,της προϋπόθεσης να εφαρμόζονται συλλογικές συμβάσεις σε όλες τις περιπτώσειςανάληψης δημοσίων συμβάσεων, αίροντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας και τα επίπεδα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

• Παράλληλα, χαιρετίζεται η καταληκτική διαδικασία ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, σε ότι αφορά τη ρύθμιση του πλαισίου οργάνωσης της τηλεργασίας, την προώθηση των νομοθεσιών για την πατρότητα, τη γονική φροντίδα και τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, όπως επίσης και τη δημιουργία του σχεδίου φροντίδας παιδιών, δίνοντας στήριξη στη συμφιλίωση οικογενειακών και εργασιακών υποχρεώσεων και υποβοήθηση στην προσπάθεια διαχείρισης του δημογραφικού προβλήματος. Ο ρόλος της ΣΕΚ είναι καταλυτικός προς αυτή την κατεύθυνση, όπως σημαντική είναι και η παρέμβαση του Κινήματος για την προώθηση και ψήφιση σημαντικών κοινωνικών κατακτήσεων.

• Τέλος, η ΣΕΚ χαιρετίζει τη σύσταση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για ομαλή λειτουργία όλων των δομών και θεσμών που δημιουργούν και αναδεικνύουν τον πολιτισμό, προστατεύοντας και αναδεικνύοντας την ίδια στιγμή τον ρόλο, τη συμβολή και τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων συντελεστών.

Στο πλαίσιο και της φετινής επετείου, η ΣΕΚ τείνει χέρι φιλίας και συνεργασίας προς τους Τουρκοκύπριους εργαζόμενους, καλώντας τους να συστρατευθούν στον αγώνα, που θα πρέπει να είναι κοινός, για αποτίναξη της τουρκικής κατοχής και απελευθέρωσης της Κύπρου, στη βάση των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργώντας τις συνθήκες για ευημερία του συνόλου των νόμιμων κατοίκων του
τόπου μας.

Η ΣΕΚ ενώνει τη φωνή και τη δράση της, μαζί με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις μέλη της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) και της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC), για τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο
αξιοπρεπούς περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Αξίζουμε περισσότερα και διεκδικούμε συλλογικά, ανθρώπινα και υπεύθυνα.

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo