Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020 10:43

ΣΕΚ για την επαναδραστηριοποίηση της Κυπριακής οικονομίας

Η ΣΕΚ συμβάλλοντας θετικά στην προσπάθεια για επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας, έχει καταθέσει στις 24/4/2020 δεκασέλιδο κείμενο πολιτικής, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών,μέσα από το οποίο μεταξύ άλλων προτείνει την υπογραφή Κοινωνικού Συμβολαίου ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους για μια ενιαία προσέγγιση και κοινό κώδικα διαχείρισης και αναχαίτισης του προβλήματος, προστασία των εργαζομένων και της απασχόλησης, στήριξη της επιχειρηματικότητας και εποπτεία της αγοράς εργασίας.

Αυτές οι παράμετροι, θα δημιουργήσουν ισχυρές προϋποθέσεις για επανεκκίνηση της οικονομίας με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, ενώ η επόμενη μέρα, θα πρέπει να αποτελέσει και έναυσμα περαιτέρω ρύθμισης της αγοράς εργασίας, αίροντας τις επισφαλείς και άτυπες μορφές απασχόλησης, όπως είναι η αδήλωτη και η υποδηλωμένη εργασία, καθώς και η αγορά υπηρεσιών.

Άλλωστε, μέσα από την παρούσα υγειονομική κρίση καταδείχθηκε ότι, οι εργαζόμενοι με επισφαλείς και άτυπες μορφές απασχόλησης, παρουσίασαν μεγάλα προβλήματα στήριξης από τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας αφού αυτά, ορθά, διασυνδέονται με τη δηλωμένη εργασία και τις αντίστοιχες εισφορές που καταβάλλονται στο ΤΚΑ.

Σαφώς  και η επαναφορά στην κανονικότητα της οικονομίας, θα πρέπει να συνυπάρχει με τον απόλυτο σεβασμό στην πλήρη εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και στο εργασιακό σύστημα που βρίσκεται με επιτυχία σε ισχύ, αξιοποιώντας το πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας.

Παράλληλα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ, σε συνεδρίασή της στις 24/4/2020, αξιολογώντας τα μέτρα που εφαρμόζονται από το Υπουργείο Εργασίας, θεωρεί πως βρίσκονται προς την ορθή κατεύθυνση και σε απόλυτη συνάρτηση με τη διατήρηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων που προκύπτουν, δίνοντας «ανάσες ζωής» σε αυτούς που συνθέτουν την αγορά εργασίας και δημιουργούν συνθήκες δυναμικής ανάκαμψης της οικονομίας. Υπενθυμίζεται πως, τα μέτρα είναι προσωρινά, αναπροσαρμόζονται και διευρύνονται ανάλογα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες και, διευκρινίζεται πως, συνδράμουν στη διατήρηση του συνεχούς της απασχόλησης, ενώ οι μισθοί και τα παρεμφερή ωφελήματα, όπως και όλες οι πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων συνυπάρχουν και δεν διασυνδέονται αναλογικά με τις ρυθμίσεις που προκύπτουν από τα μέτρα.  Η ορθή εφαρμογή και αξιοποίηση των μέτρων από τον εργοδοτικό κόσμο είναι βασική προϋπόθεση για την ομαλή επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας.

Η ΣΕΚ θεωρεί πως, θα πρέπει να τεθούν δύο βασικοί άξονες επαναδραστηριοποίησης της οικονομίας, καθορίζοντας άμεσους και μεσοπρόθεσμους στόχους, όπως επίσης και εναλλακτικό σενάριο (Σχέδιο Β), σε περίπτωση που το πρόβλημα επανέλθει, είτε σποραδικά, είτε διευρυμένα.

Η επαναδραστηριοποίηση κλάδων και επιχειρήσεων της οικονομίας, θα πρέπει να γίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα διαλαμβάνουν ξεκάθαρα μέτρα ασφάλειας των εργαζομένων και ταυτόχρονης δραστηριοποίησης παράπλευρων και υποστηρικτικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Ως πρώτος κλάδος επαναφοράς μπορεί να αποτελέσει ο κατασκευαστικός τομέας, με καθορισμό αυστηρών κριτηρίων λειτουργίας, στη βάση, ανάμεσα σε άλλα, της  απόλυτης προσήλωσης στην κατοχύρωση των θεμάτων ασφάλειας, υγείας, υγιεινής και προστασίας των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση των ελέγχων και επιθεωρήσεων, καθώς ο συγκεκριμένος τομέας χαρακτηρίζεται από τεράστια απορρύθμιση και ψηλά ποσοστά αδήλωτης/ υποδηλωμένης εργασίας, ελεγχόμενη επαναφορά προσωπικού, καθορισμός δεσμευτικών κριτηρίων στη μεταφορά προσωπικού, όπως επίσης και εκτίμηση κινδύνου σε σχέση με τις δυνατότητες αναχαίτησης των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τυχόν εμφάνιση κρουσμάτων, όπως επίσης και συνυπολογισμός της αναμενόμενης συνεισφοράς του κλάδου στην προσπάθεια για οικονομική ανάκαμψη.

Συμπληρωματικά και σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με την πορεία των δεδομένων, θα μπορούσε να υπάρξει επαναδραστηριοποίηση μικρής και ελεγχόμενης κλίμακας καταστημάτων στο λιανικό εμπόριο.

Επίσης, η ΣΕΚ τονίζει πως, θα πρέπει να εξεταστούν οι τρόποι σταδιακής επαναδραστηριοποίησης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και των παράπλευρων και συναφών επιχειρηματικών αναπτύξεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, γίνεται εισήγηση για μία σειρά από μέτρα που μπορούν να στηρίξουν την προσπάθεια, όπως η ελεγχόμενη άφιξη τουριστών, μέσα από τη σύναψη έκτακτων διακρατικών συμφωνιών με χώρες που παρουσιάζουν πολύ χαμηλά ποσοστά κορονοϊού, αλλά και μέσα από την επιχορήγηση οργανωμένων συνόλων για στήριξη και επιδότηση διακοπών εγχώριου τουρισμού, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.

Επιπρόσθετα, στους μεσοπρόθεσμους σχεδιασμούς, θα πρέπει να υπάρξει στοχευμένη και ελεγχόμενη αξιοποίηση της ψηφιοποίησης, αξιοποιώντας και τις δύο ανάλογες Συμφωνίες Πλαίσιο που έχουν συμφωνήσει οι κοινωνικοί εταίροι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επίσης και η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται υπό εκκρεμότητα και κυρίως την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής πολιτικής και δράσης για την κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία.

Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει στρατηγική στόχευση συνεργασίας ανάμεσα στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα (PublicPrivatePartnership- PPP), μέσα από την οποία θα δημιουργηθεί η δυνατότητα υλοποίησης αναπτυξιακών και άλλων έργων υποδομής, με παράλληλη στήριξη της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ως συνεπακόλουθο της υποβοήθησης της επιχειρηματικότητας, η οποία θα συνδράμει στην περαιτέρω ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας.

Η ΣΕΚ θεωρεί πως, αν συνεχιστεί η συνέπεια ως προς την εφαρμογή των μέτρων, πολύ σύντομα θα μπορεί να υπάρξει ο πρώτος ορίζοντας εξόδου από την κρίση. Διευκρινίζεται ότι, η άρση των μέτρων και η επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας θα πρέπει να γίνουν σταδιακά, μέσα από ένα στρατηγικό πλάνο και στη βάση των υποδείξεων των επιδημιολόγων και των άλλων ειδικών επιστημόνων.

ΣΕΚάθε διεκδίκηση, Μένουμε μαζί

Μπορείτε να δείτε το δεκασέλιδο κείμενο πιο κάτω

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo