Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020 12:47

Συνάντηση ΣΕΚ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.Νίκο Αναστασιάδη

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση της Γενικής Γραμματείας της ΣΕΚ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, στην οποία συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση της αγοράς εργασίας.

Κατα τη συνάντηση επιδόθηκε το πιο κάτω υπόμνημα και έγινε συζήτηση για όλα τα θέματα.

Κύριε Πρόεδρε,

Αυτή την ώρα υπάρχουν αρκετά και σοβαρά ζητήματα που αφορούν και επηρεάζουν την εργατική τάξη στον τόπο μας και τα οποία πρέπει να τύχουν άμεσης προτεραιότητας ως προς τη διαχείριση τους.

Α. Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ένα από τα βασικότερα θέματα είναι και η αναλογιστική μείωση της σύνταξης γήρατος του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), του γνωστού «πέναλτι» 12%, όταν αυτή λαμβάνεται πριν το 65ο έτος της ηλικίας των δικαιούχων.

Η ρύθμιση που εφαρμόστηκε στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα για άρση του πέναλτι στις επαγγελματικές τους συντάξεις, δημιουργεί το υπόβαθρο για να εξευρεθεί ανάλογη ρύθμιση και για τις συντάξεις του Τ.Κ.Α. που είναι και χαμηλότερες. Για το λόγο αυτό, η ΣΕΚ υποστηρίζει ότι έφτασε η ώρα της πλήρους και καθολικής αποκατάστασης της σύνταξης γήρατος του ΤΚΑ, όπως αυτή προβλεπόταν στον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο πριν το 2012 με τις ισχύουσες προϋποθέσεις καταβολής της.

Αυτό το μέτρο αφορά κυρίως τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, των οποίων οι συνταξιοδοτικές παροχές βασίζονται κυρίως στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου αποδεδειγμένα δεν έχουν την απαιτούμενη επάρκεια για αξιοπρεπή διαβίωση.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, το μέτρο αυτό το οποίο προϋπήρχε στη σχετική νομοθεσία, είχε ως στόχο τη μείωση του χάσματος μεταξύ των συνταξιούχων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και έδινε την ευκαιρία στους εργαζόμενους να ξεκινήσουν να απολαμβάνουν τη σύνταξη τους και παράλληλα να μπορούν να εργάζονται μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους, ούτως ώστε να μπορούν να ενισχύσουν τα εισοδήματα τους, λίγους μήνες πριν τη συνταξιοδότηση τους, όπου η πλειοψηφία των δικαιούχων δεν έχουν άλλους οικονομικούς πόρους σε αυτή την περίοδο της ζωής τους.

Με βάση τα πιο πάνω η ΣΕΚ διεκδικεί από την πολιτεία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για απάλειψη της αναλογιστικής αναπροσαρμογής στις πρόωρες συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), το γνωστό πέναλτι του 12%, και η επιπρόσθετη δαπάνη η οποία αναμένεται να υπάρξει, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη λήψη των πιο κάτω μέτρων, ούτως ώστε, να μην τεθεί σε καμία περίπτωση υπό αμφισβήτηση η εξασφαλισμένη μακροχρόνια βιωσιμότητα του ΤΚΑ.

1ο. Παραχώρηση απόδοσης στο σύνολο του αποθεματικού του ΤΚΑ (σήμερα 0% απόδοση), το οποίο διαχρονικά όλες οι Κυβερνήσεις αξιοποιούσαν το πλεόνασμα έτους του Ταμείου για κάλυψη δημοσίων δαπανών, υπό τη μορφή του εσωτερικού δανεισμού. Πιστεύουμε ότι η παραχώρηση απόδοσης σε ένα ποσοστό που να συνάδει με το χαμηλότερο ποσοστό εξωτερικού δανεισμού, θα ενίσχυε σημαντικά το Ταμείο.

2ο. Να αυξηθεί η συνεισφορά του κράτους προς το ΤΚΑ στο πλαίσιο των αυξήσεων που προνοεί η νομοθεσία για κάθε πέντε χρόνια από το 2024 μέχρι το 2039, με μία αύξηση πέραν του 0,3%. Η ΣΕΚ πιστεύει ότι οι δαπάνες του κράτους για τη κοινωνική προστασία θα πρέπει να τύχουν βελτίωσης. (στην Κύπρο σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία οι κοινωνικές δαπάνες βρίσκονται στο 18,5% του ΑΕΠ, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 27,9%).

3ο. Να αντιμετωπιστεί δραστικά το μεγάλο πρόβλημα της αδήλωτης και υποδηλωμένης απασχόλησης, όπου μέσω της αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού, θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο προς την αύξηση των εσόδων, όσο και προς τη μελλοντική ενίσχυση των συντάξεων των δικαιούχων.

4ο. Να βελτιωθεί η εισπραξιμότητα του ΤΚΑ και να ληφθούν πιο δραστικά μέτρα για την είσπραξη των καθυστερημένων συνεισφορών και για όσους αποφεύγουν σκόπιμα να καταβάλλουν τις οφειλές τους.

Β. Ταμεία Προνοίας

Πέραν των πιο πάνω και προσεγγίζοντας το θέμα του συνταξιοδοτικού, είναι πολύ σημαντικό να διευρυνθεί και να ενισχυθεί ο θεσμός των Ταμείων Πρόνοιας στον ιδιωτικό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ώστε να ενισχυθούν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει η κυβέρνηση να επανακαταθέσει στη Βουλή τη σχετική πρόταση, η οποία συνδιαμορφώθηκε και από το σύνολο των Κοινωνικών Εταίρων.

Η καθολικότητα στην καταβολή Ταμείων Πρόνοιας θα ενισχύσει και τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας που προσφέρει το κράτος προς τους πολίτες.

Γ. Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση

Παράλληλα πιστεύουμε ότι, θα πρέπει να αρχίσει κοινωνικός διάλογος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας νέας φορολογικής μεταρρύθμισης στη βάση της πράσινης φορολογίας.

Μέσα από αυτή τη λογική θα πρέπει να μειωθεί η φορολογία που επιβαρύνει την εργασία και να εισαχθούν φορολογίες που θα επιβαρύνουν τη ρύπανση.

Η φορολογική μεταρρύθμιση που εισηγούμαστε θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη. Προς το σκοπό αυτό σας υποβάλαμε σχετικό υπόμνημα στις 23 Νοεμβρίου 2018, (το οποίο επισυνάπτεται).

Επισημαίνεται πως, σχετική απόφαση για την έναρξη κοινωνικού διαλόγου εντός του 2020 για την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την έγκριση του τελευταίου κρατικού προϋπολογισμού το Σεπτέμβριο του 2019.

Σχετική αναφορά για την «Πράσινη» Φορολογική Μεταρρύθμιση έκανε και ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης στην ομιλία του στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2020 στις 6 Δεκεμβρίου 2019.

Δ. Εθνικός Κατώτατος Μισθός

Αναμένουμε πως, σύντομα θα ξεκινήσει και ο διάλογος για τον καθορισμό Εθνικού κατώτατου μισθού και στην Κύπρο, στη βάση των μελετών που έχουν εκπονηθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας.

Ε. Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ)

Διεκδικούμε επαναφορά του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) πάντα στη βάση της Συμφωνίας Πλαίσιο 2018-2020, όπου ρητά αναφέρεται πως με τη συμπλήρωση της τριετούς μεταβατικής περιόδου θα πρέπει ήδη να έχει ολοκληρωθεί ο κοινωνικός διάλογος ώστε «να επιτευχθεί νέα ρύθμιση απόδοσης της ΑΤΑ στη βάση της φιλοσοφίας της και οι κοινωνικοί εταίροι δεσμεύονται να προσέλθουν σε εποικοδομητικό διάλογο για την εξεύρεση συμφωνίας».

Για το θέμα αυτό ζητούμε την άμεση παρέμβαση σας γιατί, οι εργοδότες εποφθαλμιούν την κατάργηση του θεσμού.

ΣΤ. Αλόγιστες χρεώσεις τραπεζών

Τα τελευταία περίπου δύο χρόνια παρατηρείται από πλευράς εμπορικών τραπεζών μία αλόγιστη και ανεξέλεγκτη πολιτική χρεώσεων.

Όπως αποφάνθηκε ομόφωνα και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Αξιών, οι τραπεζικές χρεώσεις είναι υπερβολικές και δημιούργησαν ήδη τεράστια προβλήματα, κυρίως σε ευάλωτους συμπολίτες μας, όπως είναι π.χ. οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι χαμηλόμισθοι, αλλά και άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Ζητούμε την παρέμβαση σας ώστε να αρθούν οι υπερβολικές τραπεζικές χρεώσεις και να επικρατήσει η λογική και το μέτρο.

Ζ. Ποιοτικές θέσεις απασχόλησης

Η κυβέρνηση πρέπει να επενδύσει στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Η ποιότητα στην εργασία εξυπακούει ψηλά επίπεδα ασφάλειας και υγείας και καλές αμοιβές ώστε να υπάρχει συνεχής αναβάθμιση της ευημερίας των εργαζομένων. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Σημειώστε ότι τα τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει και από τις επίσημες στατιστικές υπήρξε μείωση των απολαβών, (ως ποσοστό του ΑΕΠ), ενώ υπήρξε αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Αυτή τη διαπίστωση έκανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική έκθεση της από το 2015.

Μέρος αυτής της κερδοφορίας πρέπει να επενδυθεί για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Η. Στρατηγική Απασχόλησης ξένων εργατών

Η στρατηγική απασχόλησης ξένων εργατών από Τρίτες χώρες χρήζει αναθεώρησης.

Ως εκ τούτου πρέπει να μελετηθεί συνολικά η διαδικασία και τα κριτήρια παραχώρησης των αδειών που παραχωρούνται σε αλλοδαπούς εργάτες σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.

Κύριε Πρόεδρε,

Μοναδική φιλοδοξία μέσα από την έγκαιρη διαχείριση των πιο πάνω θεμάτων είναι η άνοδος της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των χιλιάδων μελών μας, της εργατικής τάξης και γενικά της κοινωνίας, η οποία όπως πολύ καλά γνωρίζετε πλήρωσε βαρύτατο τίμημα την εποχή της οικονομικής κρίσης.

Video

Social Media

facebook creative nerdstwittergoogle plus creative nerdsyoutube creative nerds

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

syndicat-european-logoituc-csi-igb-logointernational-labour-organization-logoylourgio-ergasias-logo