Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian Spanish Turkish

Για τις σχέσεις Κύπρου - Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για τις σχέσεις Κύπρου - Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι σύνεδροι του 27ου Παγκύπριου Συνεδρίου απαιτούν, την προώθηση πολιτικών οι οποίες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια Ευρώπη που θα λειτουργεί με κριτήριο της ανάγκες των εργαζομένων και των ανθρώπων γενικότερα και θα βασίζεται στην κοινωνική οικονομία της αγοράς.

Εκφράζουν επίσης την ανησυχία τους για την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση και τους κινδύνους που εγκυμονεί για το σύνολο της Ε.Ε και των εργαζομένων και αναμένουν όπως, υιοθετηθούν πολιτικές που θα δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της οικονομίας, αναχαίτισης της ανεργίας μέσα από ποιοτική και αξιοπρεπή απασχόληση, καθώς και ισορροπημένης κοινωνικής πολιτικής.

Επιπρόσθετα, καλούν την Κυβέρνηση όπως:

  1. Αξιοποιήσει την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε ως ισότιμο κράτος μέλος, έτσι ώστε η τελική λύση στο πολιτικό πρόβλημα να εδράζεται στις αρχές και αξίες του κοινοτικού κεκτημένου, το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  2. Καταβάλει τεράστια και συντονισμένη προσπάθεια για σωστή προετοιμασία και επιτυχή διεκπεραίωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012.
  3. Αξιοποιήσει το ρόλο και την τεχνογνωσία των κοινωνικών εταίρων, όπως και του συνόλου της κοινωνίας των πολιτών, ως επιβεβλημένη και βασική προϋπόθεση για θετική αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης πρόκλησης. Η ΣΕΚ έχει πρώτη καταθέσει συγκεκριμένες απόψεις και εισηγήσεις, διεκδικώντας το ρόλο που της αναλογεί ως βασικός κοινωνικός εταίρος, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ε.Ε. Δυστυχώς η Κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί σε αυτό μας το κάλεσμα και ως εκ τούτου, το αίτημα αυτό επανατοποθετείται.
  4. Δημιουργήσει και αναβαθμίσει τις κρατικές υπηρεσίες που εμπλέκονται με την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας και να μην παρατηρείται το φαινόμενο της διάστασης ανάμεσα στην θεωρία και την πράξη.
  5. Προωθήσει το πάγιο αίτημα της ΣΕΚ για σύσταση Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε) στην Κύπρο, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος σε θέματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και τις εξελίξεις στην Ε.Ε.
  6. Συμβάλει στην προώθηση πολιτικών, μέσα από στοχευμένη και διεκδικητική παρέμβαση, που θα περιορίζουν την εκμετάλλευση της οικονομίας από τους διάφορους σπεκουλαδόρους, θα αναβαθμίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα αποτρέπουν την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.
  7. Προωθήσει την αναβάθμιση και βελτίωση της διαδικασίας διαβούλευσης σχετικά με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα και το Πρόγραμμα Σταθερότητας, για τα οποία η ΣΕΚ καταθέτει την απογοήτευση και διαφωνία της για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η όλη διαδικασία, έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη στόχευση και συλλογική υλοποίηση των διαφόρων παραμέτρων εφαρμογής τους, με την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων.

Επιπρόσθετα, οι σύνεδροι χαιρετίζουν την ενεργό συμμετοχή της ΣΕΚ στα διάφορα σώματα και επιτροπές συζήτησης, διαβούλευσης, κοινωνικού διαλόγου και λήψης αποφάσεων που λειτουργούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ως αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας της με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ- ETUC), όπως επίσης και της επιτυχούς διεκπεραίωσης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία συμβάλλουν στην απαραίτητη δικτύωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και στην αναγκαία τεκμηρίωση των αιτημάτων και διεκδικήσεων.

Τέλος, οι σύνεδροι διαβεβαιώνουν πως, ο σημαντικός ρόλος της ΣΕΚ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να συνεχίσει να συμβάλλει στη μέγιστη αξιοποίηση της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και των εργαζομένων ιδιαίτερα, λειτουργώντας υποβοηθητικά στη λήψη θετικών για τις εργασιακές σχέσεις αποφάσεων και συμβάλλοντας στην αναχαίτιση επικίνδυνων και νεοφιλελεύθερων επιλογών.